Menu

Menu

  Elementarz regulamin kiermaszu podręczników STATUT Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego Program profilaktyki Program wychowawczy Procedura dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania Koncepcja pracy szkoły Zgoda na udział dziecka w zawodach Zgoda Historia Kaszubów Wniosek język kaszubski Koncepcja pracy szkoły 2017-2022 - projekt Podanie o przyjęcie do szkoły

  Dokumenty szkolne

  Elementarz

  ZARZĄDZENIE nr 19/2014

  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu

  z dnia 24.09.2014 r.

  w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych


   

  Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

  zarządzam co następuje:

  §1

  W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu.

  §2

  1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

  1. szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Nowym Klinczu.

  2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny- ujętego w księdze uczniów w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu.

  3. rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

  4. podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,

  5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Kościerzyna.


   

  §3

  1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

  2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane ) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

  3. Wypożyczenia ( użyczenia ) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.

  4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

  5. Podręczniki są wypożyczane ( użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

  6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

  7. Podręczniki są wypożyczane ( użyczane) uczniom po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której podpisany jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

  8. Wzór umowy zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  9. Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje do biblioteki szkolnej.

  §4

  Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

  §5

  1.Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do 15 lipca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

  2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

  3.Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki- nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia zarówno podręcznika MEN (koszt – 30 zł. jedna część ) jak i podręcznika do języka angielskiego (koszt - 24,75 zł.).

  4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykle używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika w kwocie 30 złotych za sztukę (jedną część). Oceny zużycia podręcznika dokonuje nauczyciel pracujący w bibliotece szkolnej. Wpłaty za zniszczony podręcznik dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.

  5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

  §6

  1.Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

  2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

  §7

  Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

  §8


   

  1. Zarządzenie ma zastosowanie:

  a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej.

  b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej.

  c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1 - 5 szkoły podstawowej.

  2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.


   

  §9

  Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

  §10

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


   


   

  Arkadiusz Markiewicz

  podpis Dyrektora