Menu

Menu

  Rada Samorządu Szkolnego Regulamin Szczęśliwy numerek Gazetka szkolna "Echo" Konkursy Działalność

  Samorząd Szkolny

  Szczęśliwy numerek

  „Szczęśliwy numerek”- regulamin akcji

   

  "Szczęśliwy numerek" zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym wylosowanym dniu. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.

   

  1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego w obecności jego opiekunów.

  2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

  3.   Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń był z tego zwolniony.

  4. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od:

  - wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;

  - aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);

  - nie usprawiedliwia także braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika itp.

  - nie chroni od uwag za złe zachowanie,

  - wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.

  5.      Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji "Twój Szczęśliwy Numerek" na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.

  7. Szczęśliwy Numerek nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją półroczną i roczną.

  8. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

  9. W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz.