Menu

Menu

  Rada Samorządu Szkolnego Regulamin Szczęśliwy numerek Gazetka szkolna "Echo" Konkursy Działalność

  Samorząd Szkolny

  Regulamin

  REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

   

   

   

  Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1999r. z późniejszymi zmianami art. 55 oraz Ustawy - Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. 1977r., nr 56, poz. 357) art. 6a. ust. 5 z dnia 14 marca 2000r. § 4 ust. pkt. 6.3 wprowadza się niniejszy regulamin uchwalony przez ogół uczniów w dniu 08 października 2013 roku.

  § 1

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Władzę samorządu stanowi Rada Samorządu Uczniowskiego.
  3. Rada Samorządu Uczniowskiego jest reprezentantem wszystkich uczniów.
  4. Bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
  5. Prezydium składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika oraz sekretarza.
  6. Opiekuna Samorządu wybierają uczniowie spośród grona nauczycielskiego.

  § 2

  ZASADY WYBIERANIA WŁADZ

  1. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą przewodniczący Samorządów Klasowych, wybranych przez uczniów klasy w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim.
  2. Datę wyborów w klasie ustala wychowawca (nie może ona być późniejsza niż 15. września każdego roku szkolnego).
  3. Za wybranych uważa się trzech uczniów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
  4. Jeżeli dwóch lub trzech uczniów uzyskało tę samą liczbę głosów, wychowawca zarządza dodatkowe głosowanie.
  5. Przewodniczącym klasy oraz członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje ten uczeń, który uzyskał największą liczę głosów, zastępcą przewodniczącego i skarbnikiem klasy zostają kolejni uczniowie z największą liczbą głosów.
  6. Przebieg wyborów nadzoruje wychowawca, skład Samorządu Klasowego wpisuje do dziennika klasowego.
  7. Do Prezydium kandydować może dowolna liczba osób z Rady Samorządu Uczniowskiego oraz inni uczniowie szkoły.
  8. Głosowanie poprzedza dyskusja, podczas której kandydaci do Prezydium prezentują programy działania dla Samorządu Uczniowskiego.
  9. Skład prezydium wybierany jest w formie głosowania wszystkich uczniów szkoły.
  10. W przypadku rezygnacji członka Prezydium z pełnionej funkcji wybiera się w sposób demokratyczny kolejną osobę spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego.
  11. Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa rok.
  12. Rada Samorządu Uczniowskiego pracuje w sekcjach (komisjach), do których mogą być włączani uczniowie spoza Rady.
  13. Szefami sekcji są członkowie Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego

  § 3

  PROGRAM DZIAŁANIA

  Program działania Samorząd Uczniowski opracowuje co roku, przekazuje go do akceptacji Dyrekcji, a następnie do wiadomości wszystkich uczniów.

  W programie działania może uwzględnić zadania służące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem.

   

  W tych sprawach Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i  opinie.

  § 4      

  FUNDUSZE

   Zasady gromadzenia i wydawania funduszy Samorządu Uczniowskiego:

  1. Samorząd może gromadzić własne fundusze, które służą finansowaniu jego działalności.
  2. Dysponentami funduszu jest skarbnik- członek Prezydium wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego, skarbnik klasy wraz z wychowawcą klasy.
  3. Fundusze mogą być tworzone z organizowania imprez dochodowych, środków przekazywanych przez Radę Rodziców lub inne organizacje.

  § 5

  DOKUMENTOWANIE DZIAŁALNOŚCI

  1. Protokóły z obrad Rady oraz Prezydium sporządza sekretarz Prezydium.
  2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego — członkowie Rady mają obowiązek przekazywania wszystkich planów, terminów zadań na najbliższych godzinach wychowawczych całej społeczności szkolnej.

  § 6

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły z  Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
  2. Uczniowie występujący w obronie praw ucznia nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
  3. Regulamin uchwalany jest w głosowaniach jawnych (przez wszystkich uczniów w szkole) przeprowadzonych na godzinach wychowawczych.
  4. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane po ich zatwierdzeniu przez ogół uczniów w formie aneksów lub jednolitego znowelizowanego tekstu

   

   

  Samorząd Uczniowski